Lajmet e fundit

Forma e Regjistrimit

Formular për anëtarësim

Pranim-dorëzimi i paisjeve të IT-së/Donacion nga Misioni i OSBE-së në Kosovë për Shoqatën e Grave në Policinë e Kosovës

E mërkure, 21 Dhjetor 2016

Misioni i OSBE-se në Kosovë ashtu edhe sic u zotua më herët, me qëllim të ngritjës së efikasitetit të punës dhe funksionimit më të mire te organizatës tonë, vazhdon të përkrahë Shoqatën e Grave në Policinë e Kosovës, si në aspektin e ngritjës profesionale të anëtareve tona duke ofruar trajnime dhe punëtori të ndryshme, ashtu edhe në aspektin e mbeshtetjës administrativo-teknike.

Shoqatës së Grave në Policinë e Kosovës  iu dorëzuan nga Shefi i Zyrës për Siguri dhe Rend Publik/DSPS - zotëri Akhe Roger paisje të ndryshme të IT-së si: Desktop kompjutera, Lap top-a, printera, aparate fotokopjuese, etj.

Dhurimi I këtij donacioni u vlerësua lartë ngase do të ndikojnë në përmirësimin e nivelit të komunikimit në mes të Zyreve Rajonale të udhëhequra nga Koordinatoret e Shoqatës dhe anëtareve te tyre ne relacion me nivelin qëndrorë, duke lehtësuar kështu implementimin e projekteve dhe aktiviteve konkrete.

Meqë Misioni i OSBE-se kishte përkrahur edhe draftimin e Strategjisë së re Operative të SHGPK-së 2016-2018 si dhe Planin e Veprimit, Shoqatës iu dhuruan edhe 100 kopje të këtij dokumenti në të tri gjuhët.

Misioni i OSBE-së në Kosovë mbetet partner permanent i Shoqatës duke dhënë kontrbut në integrimin e komponentës gjinore në Policinë e Kosovës dhe fuqizimin e rolit te gruas në këtë organizatë.