Lajmet e fundit

Forma e Regjistrimit

Formular për anëtarësim

Punëtori për shqyrtimin dhe vlerësimin e strategjisë zhvillimore dhe planit të veprimit te SHGPK 2016-2018

Me datën 25-26 Prill 2017 SHGPK-bordi drejtues ka mbajtur puntorinë dy ditore për shqyrtimin dhe vlerësimin e Strategjisë Zhvillimore dhe Planit të Veprimit të SHGPK 2016-2018.

Në puntorinë e mbështetur nga OSBE ku pjesmarrës ishin edhe përfaqësues nga Ambasada Amerikane,Ambasada Norvegjeze dhe OSBE u përshëndetën të arriturat e SHGPK-së dhe u premtua përkrahje e vazhdueshme për Shoqatën dhe antarsinë e saj.


Me këtë rast pjesmarrësve i'u drejtua me fjalë rasti Kryetarja e SHGPK-së Znj.Taibe Canolli e cila prezantoi të arriturat e Shoqatës në implementimin e aktiviteteve që janë paraparë në objektivat e caktuara të Strategjisë Zhvillimore dhe Planit të veprimit të SHGPK-së 2016-2018. Të pranishmit u njoftuan se Shoqata i'a ka dalë që për një vitë të përmbushë mbi 61% të objektivave të parapara për tri vite,95% aktivitete të planifikuara për tri vite janë realizuar për një vitë.Pjesmarrësve i'u drejtuan edhe Znj.Shpresa Mulliqi,Zt.Leon Lowder,Znj.Mimoza Kozhani të cilët komplimentuan Shoqatën për përmbushje të agjendës dhe i'u premtua mbështetje në përmbushje të agjendës gjinore e cila është përkthyer në një plan të veprimit të SHGPK-së.

 

***

On April 25-26 ,2017 the AWKP -the board has held a two day workshop for revision and assesment of the development strategy and action plan of AWKP 2016-2018.
In the workshop supported by OSCE attended representatives from US Embassy,Norwegian Embassy and the OSCE welcomed AWKP's achievements and promised continued support for the association and its membership.
On this occasion the President of association Mrs.Taibe Canolli presented to the participants the achievements of the association in the implementation of the activities that are foreseen in the specific objectives of the development strategy and action plan of AWKP 2016-2018.The attendes were informed that the association had managed to meet over 61% of the targets for a year which were foreseen for three years,so 95% of the activities have been implemented for one year.
The participants were addressed also by Mrs.Shpresa Mulliqi,Mr.Leon Lowder,Mrs.Mimoza Kozhani who complimented the association for the fulfillment of the agenda and promised support in the fulfillment of the gender agenda which was translated into an action plan of the AWKP.