Lajmet e fundit

Forma e Regjistrimit

Formular për anëtarësim

Punëtoria për Hartimin e Planit të Veprimit për përkrahjen e grave kandidate potenciale për të aplikuar/rekrutuar në Policinë e Kosoves

Punëtoria për Hartimin e Planit të Veprimit për përkrahjen e grave kandidate potenciale për të aplikuar/rekrutuar në Policinë e Kosoves
 
Me datën 19/20/21/05.2017, u mbajt punëtoria për Hartimin e Planit të Veprimit për përkrahjen e grave kandidate potenciale për të aplikuar/rekrutuar në Policinë e Kosoves.
 
Grupi punues që kontribuoi në hartimin e planit në fjale është i përberë nga zyrtare policore që vijnë nga të gjitha rajonet e PK-së dhe nga Drejtoria e Pergjithshme, përderisa   me kete projekt parashihen të implementohen një sërë aktivitetesh me synim të ngritjes së vetëdijes dhe inkurajimit të grave kandidate potenciale përmes prezantimit të  profilit të këtij profesioni tek target grupet e synuara.
 
Projekti në fjalë bazohet në Strategjinë Zhvillimore dhe Planin e Veprimit 2016-2018 të Shoqatës së Grave në Policinë e Kosovës dhe financohet nga Ambasada Norvegjeze në Kosovë.
 
 
Workshop on Drafting an Action Plan to Support Women's Potential Candidate Applicants / Recruiters in the Kosovo Police
 
On 19/20/21 / 05.2017 was held a Workshop on Drafting an Action Plan for Supporting Potential Women's Applicants for Applying / Recruiting to the Kosovo Police.
 
The working group contributing to the drafting of the plan concerned is comprised of police officers from all KP regions and the General Directorate, while this project is foreseen to implement a series of activities aimed at raising awareness and encouragement Of potential women candidates by presenting the profile of this profession to target groups targeted .
 
The project is based on the Kosovo Women's Development Strategy and Action Plan 2016-2018 and is funded by the Norwegian Embassy in Kosovo.