Lajmet e fundit

Forma e Regjistrimit

Formular për anëtarësim

Në vazhdim të realizimit të projektit për fuqizimin e rolit të gruas në sektorin e sigurisë, Shoqata e Grave të Policisë së Kosovës

Në vazhdim të realizimit të projektit për fuqizimin e rolit të gruas në sektorin e sigurisë, Shoqata e Grave të Policisë së Kosovës (SHGPK) e përkrahur nga Divizioni i Trajnimeve të Policisë së Kosovës, si dhe Ambasadës Norvegjeze në Prishtinë,  sot më 22 Maj 2017 ka organizuar dhe mbajtur një punëtori në fushën "Parandalimi i dhunës në familje" .

 

Punëtoria "Parandalimi i dhunës në familje" është mbajtur me qëllim të ngritjes së vetëdijes të pjesëtarëve të policisë së Kosovës, ku pjesëmarrës kanë qenë 22 pjesëtarë të uniformuar të PK-së, meshkuj dhe femra, të cilët gjatë punëtorisë kanë demonstruar interesim të lartë në temën në fjalë duke diskutuar për sfidat, vështirësitë dhe mundësitë e trajtimit të rasteve të kësaj natyre”.

 

***

 

Following the implementation of the project on strengthening the role of women in the security sector, Association of Women in Kosovo Police (AWKP), supported by the Kosovo Police Training Division and the Norwegian Embassy in Pristina, on May 22 2017 has organized and held a workshop in the field of "Prevention of Domestic Violence.

 

The "Prevention of Domestic Violence" workshop was held in order to raise the awareness of Kosovo police officers, therefore 22 uniformed KP members participated, both genders included. During the workshop they have demonstrated high interest in relation to the given topic, discussing the challenges, difficulties and opportunities of dealing with cases of this nature.