Donacion në strehimoret/shtëpitë e sigurta në tërë teritorin e Republikes së Kosoves.

Ne vazhdimin e aktiviteteve të veta Shoqata e Grave e Policisë së Kosoves me datat 24 dhe 25 Shtator 2020, me mbështetjen e INL/Ambasades Amerikane në Prishtinë dhe përkrahjen e Policisë së Kosoves ka dhuruar një donacion në strehimoret/shtëpitë e sigurta në tërë teritorin e Republikes së Kosoves.

Ky donacion është mirëpritur nga te gjitha strehimoret .

-----

In continuation of its activities, the Kosovo Police Women's Association on September 24 and 25, 2020, with the support of the INL / US Embassy in Pristina and the support of the Kosovo Police has donated to shelters / safe houses throughout the territory of Republic of Kosovo.

This donation was welcomed by all shelters.

Comments are closed.