Me datën 07.11.2019 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë "Të drejtat e grave ".
Pjesmarrës në këtë trajnim ishin gjithsejt 37 zyrtare nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës të cilët edhe u certifikuan për trajnimin në fjalë.

—-

On 07.11.2019 AWKP in coordination with the Training Division of GPD and with the support from American Embassy in Kosova held a one day training on "Women rights ".
Participants in this training were 37 officials from different regions of Kosovo Police who were also certified for the mentioned training.

Comments are closed.