Major Teuta Nimani, ka zhvilluar takim përmes platformes online me eksperten Dr.Joan Boyd

Sot, datë 24.07.2020, Kryetraja e Shoqates së Grave të Policisë  së Kosovës, major Teuta Nimani, ka zhvilluar  takim përmes platformes online me eksperten Dr. Joan Boyd , përgjegjëse e projektit të  BE-se  “Support to Kosovo Police Reform”.

Në këtë takim janë diskutuar qështje të cilat janë në  interes të PK-së e posaqërisht SHGPK-së, e që kanë të bejnë me fushen e komunikimit dhe më gjerë.

Takimi ka qenë  produktiv dhe nga ana e ekspertes në fjale është vlerësuar shumë lartë puna dhe  angazhimi  i Shoqates  sonë.

 

-Today, on 24.07.2020, the President of the Kosovo Police Women's Association, Major Teuta Nimani, held a meeting through the online platform with the expert Dr. Joan Boyd, head of the EU project "Support to Kosovo Police Reform".

In this meeting were discussed issues which are in the interest of the KP and especially the AWKP , which have to do with the field of communication and beyond.

The meeting was productive and the expert in question praised the work and commitment of our Association

 

Comments are closed.