Rruga e gruas drejt fazës qëndrore të policimit

Me datë 03 & 04 Nëntor 2020 u mbajtë seminari online me temën “Rruga e grave në fazën qëndrore të policimit” të organizuar nga Divizioni për Marrëdhënie Ndërkombëtare, Policia Kombëtare Indoneziane (INP) në bashkëpunim me Shoqatën Ndërkombëtare të Grave Police (IAWP),trajnim ky i organizuar për të promovuar Konferencën e 58-të Vjetore të Trajnimit të IAWP 2021.SHGPK ka marrë pjesë në këtë seminarë ku u përfaqësua nga Major Vjollca Hoti e cila në rolin e panelistes së parë foli për “Gratë dhe sfidat e tyre në Policinë e Kosovës”.Major Vjollca Hoti ndër të tjera theksoi se përfaqësimi i gruas në polici dhe vendimarrje është thelbësore për paqen dhe përparimin për të gjithë.

---The woman's path to the central stage of policingOn 03 & 04 November 2020 was held an online seminar on "Women's way in the central phase of policing" organized by the Division for International Relations, Indonesian National Police (INP) in cooperation with the International Association of Women Police (IAWP), training organized to promote the 58th Annual Training Conference of IAWP 2021. AWKP participated in this seminar where it was represented by Major Vjollca Hoti who in the role of the first panelist spoke about "Women and their challenges in the Police of Kosovo ”.Major Vjollca Hoti, among other things, stressed that the representation of women in the police and decision-making is essential for peace and progress for all.

Comments are closed.