Struktura

QËLLIMI I SHOQATËS SË GRAVE TË POLICISË

1.
QËLLIMI I SHOQATËS SË GRAVE TË POLICISË

Promovimit të barazisë gjinore, zhvillimit profesional në karrierë dhe reagimit ndaj nevojave të grave ne polici.

2.
QËLLIMI I SHOQATËS SË GRAVE TË POLICISË

Anëtarësimi i Shoqatës në Asociacionin Ndërkombëtar të Grave Police dhe rrjete rajonale të shoqatave të grave në polici.

3.
QËLLIMI I SHOQATËS SË GRAVE TË POLICISË

• Promovimit të barazisë gjinore, zhvillimit

Bashkpuntorët:

Qellimi i Shoqatës:

image_1

Të fuqizojë rolin, pozitën si dhe të rrisë përfaqësimin e gruas në Policinë e Kosovës përmes:
• Promovimit të barazisë gjinore, zhvillimit profesional në karrierë dhe reagimit ndaj nevojave të grave ne polici. • Përkrahjes së mirëqenies shëndetësore dhe sociale të grave në Policinë e Kosovës. • Promovimit të Shoqatës së Grave në Policinë e Kosovës në nivelin ndërkombëtar dhe regjional. • Sensibilizimit (ndërgjegjësimit) të shoqërisë me qëllim të parandalimit të dhunës në familje, trafikimit, radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. • Promovimit dhe ndihmës në zbatimin e parimeve të barazisë gjinore dhe mos-diskriminimit në Policinë e Kosovës.