Historiku

Shoqata e Grave të Policisë së Kosovës

Shoqata e Grave të Policisë së Kosovës përfaqëson interesat e grave në kuadër të të gjitha niveleve të këtij institucioni, duke u përkushtuar në fuqizim të vazhdueshëm të rolit të anëtarëve të saj, në zhvillim, edukim profesional dhe mirëqenie

CapturePolicia

Qëllimet e Shoqatës

Fuqizimi i rolit dhe pozitës së gruas në Policinë e Kosovës. Ngritja e vetëdijes dhe adresimi i çështjeve që prekin gratë në kuadër të Policisë së Kosovës. Promovimi dhe ndihma në zbatimin e parimeve të barazisë dhe jodiskriminimit në Policinë e Kosovës. Zhvillimi i vazhdueshëm profesional i të gjitha grave në Policinë e Kosovës. Zhvillimi dhe pjesëmarrja në rrjetet profesionale dhe sociale në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar. Ruajtja e shëndetit të gruas në polici.

Misioni i Shoqatës

Të fuqizojë, të unifikojë dhe të ngrisë profilin e femrës në kuadër të Policisë së Kosovës, duke përfshirë dy kategoritë, atë të zyrtareve të uniformuara dhe të punonjëseve civile.

Të arriturat e shoqatës së grave në Policinë e Kosovës