Shoqata e Grave e  Policisë së Kosovës ka vazhduar me aktivitetet e saj duke bërë shpërndarjen e maskave mbrojtëse  për qytetarët

Duke marrë parasysh situaten  e krijuar nga Pandemia  Covid-19,  Shoqata e Grave e  Policisë së Kosovës në bashkëpunim  me  Drejtoritë Rajonale të Policisë  së  Kosovës  dhe me mbështetjen e INL Ambasades Amerikane në Prishtinë,  ka vazhduar me aktivitetet e saj duke bërë shpërndarjen e maskave mbrojtëse  për qytetarët  në  të  gjitha  rajonet e Republikës së Kosovës.

---

Taking into account the situation created by the Covid-19 pandemic ,the Kosovo Police Women`s Association in cooperation with the Regional Directorates of the Kosovo Police and with the support of the INL US Embassy in Prishtina ,has continued Its activities by distributing protective masks for citizens in all regions of Republic of Kosovo.

Comments are closed.