Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin dy javor “Menaxhimi I stresit dhe traumës në vendin e punës”.
Gjatë kësaj periudhe shumë zyrtarë policor patën mundësin të jenë pjesë në këtë trajnim shumë të rëndësishëm i cili u ligjerua nga ligjëruesi ndërkombëtar, ekspert i kësaj fushe.


The Association of the Women in Kosovo Police, in cooperation with the Training Division of the GPD and with support from UNOPS in Kosovo, has completed the two-week training “Management of stress and trauma in the workplace”.
During this period, many police officials had the opportunity to participate in this very important training, which was lectured by an international lecturer, an expert in this field.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë