16 Ditë të aktivizimit kundër dhunës në baza gjinore

Shoqata e Grave te Policisë se Kosovës, gjegjësisht Drejtoria Rajonale e Policisë Mitrovicë Jugu, me rastin e “16 Ditë të aktivizimit kundër dhunës në baza gjinore” ka organizuar tryezë të rrumbullakët “Gruaja fuqizon Gruan”.
Qëllimi i këtij aktiviteti ishte që bashkarisht të mundohemi qe të evitojm këtë fenomen negativ si mjaft i komplikuar, senzitiv dhe tejet I dëmshëm për shoqërinë tonë, se si të trajtojtohet dhe adresohet kjo dukuri nga aspekti ligjor, psikologjik, social, dhe ai i sigurisë tê parandalohet.
Gjate kësaj tryeze të rrumbullakët të pranishmit u zotuan që së bashku me akterët relevant, të vazhdojnë praktikat e bashkëpunimit me qëllim të identifikimit, raportimit, parandalimit dhe trajtimit të kësaj dukurie negative fatkeqësisht e shtrirë në çdo shtresë të shoqërisë.
Të pranishmit në punëtori ishin Drejtoresha e ICITAP, Prokurori i shtetit, perfaqësues të shoqëris civile, perfaqesuese te OJQ- ve nga komunitetet, zyrtare policore nga Mitrovica Jug dhe Veri.


The Women Association Of Kosovo Police respectively the Regional Police Directorate of Mitrovica, South, on the occasion of “16 Days of Activism Against Gender-Based Violence” has organized a round table “Woman Empowers Women”.
The goal of this activity was to have joint efforts on how to avoid and prevent this negative phenomenon as quite complicated, sensitive and very damaging for our society, and also how to treat and address this from a legal, psychological, social and security point of view.
During this round table all attendees have pledged together to work, together with the relevant stake holders, with practices of cooperation with the aim of identifying, reporting, preventing and addressing this negative phenomenon that is unfortunately touched every part of the society.
Among present at the workshop were the Director of ICITAP, the State Prosecutor, representatives of civil societies and NGOs – from the communities, police officers from Mitrovica South and North.


Udruženje žena Kosovske Policije, odnosno Regionalna uprava policije Južna Mitrovica, povodom „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ organizovala je okrugli sto „Woman Empowers Woman (Žena osnažuje žene)“.
Cilj ove aktivnosti je bio da zajedničkim naporima izbegnemo i sprečimo ovu negativnu pojavu kao prilično komplikovanu, osetljivu i veoma štetnu za naše društvo, kao i kako da je tretiramo i rešimo sa pravnog, psihološkog, socijalnog i bezbednosnog gledišta.
Tokom ovog okruglog stola svi prisutni su se obavezali da će zajedno sa relevantnim akterima raditi na praksi saradnje u cilju identifikovanja, prijavljivanja, prevencije i rešavanja ove negativne pojave koja je nažalost dotakla svaki deo društva.
Među prisutnima na radionici bili su direktor ICITAP-a, državni tužilac, predstavnici civilnog društva i nevladinih organizacija – iz zajednica, policajci iz južne i severne Mitrovice.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 26 qershor 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë