Punëtoria për integrimin gjinor dhe anti-korrupsion

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetjen e misionit të OSBE në Kosovë, ka organizuar puntorinë dy ditore të qujtur “Punëtoria për integrimin gjinor dhe anti-korrupsion”.
Pjesëmarrës në këtë puntori kanë qenë Polica e Kosovës nga rajonet e ndryshme, Këshilltarja e Lartë për Cështjet Gjinore-Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm të OSBE në Vjenë, pjestarët e Inspektoratit të Policisë së Kosovës, pjesëtarët e Shërbimit Korrektues të Kosovës, Agjensioni për Parandalim të Korrupsionit, përfaqësues nga Prokuroria etj.
Ligjërues ne këtë puntori ishte ekspertja ndërkombëtare nga OSBE me seli në Vjenë.


Women Association of Kosovo Police, in coordination with the Training Division of the DPP and with the support of the OSCE mission in Kosovo, has organized a two-day workshop called “Workshop for gender integration and anti-corruption”.
Participants in this workshop were the Kosovo Police from different regions, the High Adviser on Gender Issues – the Office of the Secretary General of the OSCE in Vienna, members of the Kosovo Police Inspectorate, members of the Kosovo Correctional Service, the Agency for the Prevention of Corruption, representatives from the Prosecutor’s Office, etc.
The lecturer at this workshop was the international expert from the OSCE based in Vienna.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 26 qershor 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë