Shoqata e Grave të Policisë së Kosovës festoi 10 vjetorin e themelimit

Në një konferencë festive sot Shoqata e Grave të Policisë e Kosovës shënoi 10 vjetorin e themelimit, ku moren pjesë ambasadori i SHBA-së z. Hovenier, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës kolonel Gazmend Hoxha, përfaqësues nga OSBE-së, Eulex, IPK, FSK, Dogana, Shërbimi Korrektues, përfaqësues nga Shqipëria, Mali i Zi, Maqedonia si dhe zyrtare policore/ anëtare të SHGPK-së. Në këtë konferencë nga të gjithë folësit u potencua kontributi i çmuar që gratë japin si pjesë e Policisë së Kosovës si dhe u shpalos rrugëtimi i SHGPK-së për këto 10 vite. Shoqata e Grave në Policinë e Kosovës u krijua me vizionin për të promovuar barazinë gjinore dhe për të fuqizuar gratë në zbatim të ligjit dhe vazhdon të mbetet e përkushtuar në përmbushjen e misionit të saj dhe përkrahjes së grave në Policinë e Kosovës. Shoqata është falenderuese për partnerët e përhershëm si Ambasadën Amerikane, Misionin e OSBE-së, UNWOMEN që bashkëpunuan dhe përkrahën SHGPK-në gjatë rrugëtimit të saj 10 vjeçar, partneritet që do të vazhdoj edhe më tutje.

Gjatë konferncës poashtu nga INL dhe SHGPK u ndanë mirenjohje për kontributin e dhënë në krijimin dhe përkrahjen e shoqatës gjatë këtyre 10 viteve.

Women Association of Kosovo Police celebrated its 10th anniversary

In a festive conference today, the Women Association of Kosovo Police marked the 10th anniversary of its establishment, attended by the US ambassador, Mr. Hovenier, the General Director of the Kosovo Police Colonel Gazmend Hoxha, representatives from the OSCE, EULEX, KPI, KSF, Customs, Correctional Service, representatives from Albania, Montenegro, Macedonia as well as police officers/members of the AWKP. In this conference, all the speakers emphasized the valuable contribution that women make as part of the Kosovo Police, and the journey of the AWKPS for these 10 years was revealed.

The Association of Women in the Kosovo Police was created with the vision to promote gender equality and empower women in law enforcement and continues to remain committed to fulfilling its mission and supporting women in the Kosovo Police. The association is grateful to permanent partners such as the American Embassy, the OSCE Mission, UNWOMEN who cooperated and supported AWKP during its 10-year journey, a partnership that will continue in the future.

Udruženje žena Kosovske policije proslavilo je svoju 10. godišnjicu.

During the conference, INL and AWKP also shared gratitude for the contribution made in the creation and support of the association during these 10 years.

Udruženje žena Kosovske policije proslavilo je svoju 10. godišnjicu. Udruženje žena Kosovske policije danas je na svečanoj konferenciji obeležilo 10. godišnjicu svog osnivanja, kojoj su prisustvovali ambasador SAD, gospodin Hovenier, generalni direktor kosovske policije pukovnik Gazmend Hodža, predstavnici OEBS-a, EULEX-a, KPI, KBS, Carine, Kazneno-popravne službe, predstavnici iz Albanije, Crne Gore, Makedonije kao i policajci/članovi UŽKP. Na ovoj konferenciji, svi govornici su istakli vredan doprinos koji žene daju kao deo Kosovske policije, a naglašen je i put UŽKPS tokom ovih 10 godina. Udruženje žena u Kosovskoj policiji je stvoreno sa vizijom da promoviše rodnu ravnopravnost i osnaži žene u sprovođenju zakona i nastavlja da ostaje posvećeno ispunjavanju svoje misije i pružanju podrške ženama u Kosovskoj policiji. Udruženje je zahvalno stalnim partnerima kao što su Američka ambasada, Misija OEBS-a, UNWOMEN koji su sarađivali i podržavali UŽKP tokom njenog desetogodišnjeg putovanja, partnerstvo koje će se nastaviti i u budućnosti. Tokom konferencije, INL i UŽKP su takođe iskazali zahvalnost za doprinos dat u stvaranju i podršci udruženju tokom ovih 10 godina.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë