Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës, në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të Policisë se Kosovë

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës, në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të Policisë se Kosovës, me qëllim të fuqizimit të rolit dhe pozitës së gruas në Policinë e Kosovës, sot me datë 27 Gusht 2019 ka filluar trajnimin 4 ditor, qëllimi i të cilit trajnim është përkrahja e grave dhe vajzave të gradës rreshter, të cilat kanë aplikuar për avancim në gradën toger.

Të pranishmeve ju drejtua Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës z. Rashit Qalaj, i cili edhe një herë konfirmoi gatishmërinë për përkrahje në fuqizimin e rolit dhe pozitës së gruas në policinë e Kosovës, gjithnjë duke u mbështetur në kualitete dhe mundësi të barabarta.

Trajnimi i në fjalë gjithashtu është duke u përkrahur nga INL/Ambasada Amerikane në Prishtinë.

Women Association of the Kosovo Police, in cooperation with the Training Division of the Kosovo Police, in order to strengthen the role and position of women in the KP, today on the 27th of August 2019, started 4 days training, the purpose of this training is to support women and girls of the rank sergeant who have applied for promotion to the rank of lieutenant.

Attendees were addressed by the General Director of the Kosovo Police, Mr. Rashit Qalaj, who once again confirmed the readiness for support in strengthening the role and position of women in the KP, always relying on equal qualities and opportunities.

The training is supported by INL / US Embassy in Pristina.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë