Përfaqësuese nga Shoqata e Grave të Policisë së Kosovës më datë 26 dhe 27 mars 2024

Përfaqësuese nga Shoqata e Grave të Policisë së Kosovës më datë 26 dhe 27 mars 2024, së bashku me me homologet e tyre nga 23 shtete kanë marr pjesë në Kongresin e Barazis Gjinore të Grave Police!
Ky even është organizuar nga Shoqata e Grave e Malit të Zi në Budva, ku qëllimi kryesor ishte shpalosja e aktiviteteve që kane të bëjn me barazin gjinore nga secili vend dhe shkëmbimi i njohurive për avancimin e barazisë gjinore brenda organeve të zbatimit të ligjit. Kryetarja e ShGPK-së Major Teuta Nimani poashtu ka prezentuar punën, sukseset dhe aktivitet të shoqatës si një shëmbull i shkëlqyer që ka të bëj me barazin gjinore.
Kjo vizitë u mundësua më përkrahjen e missionit të OSBE në Kosovë.


Representatives from the Associqtion of Women’s in Kosovo Police from 26 and 27 March 2024, together with their counterparts from 23 countries, participated in the Congress of Gender Equality of Police Women!
This event was organized by the Montenegrin Association of Women Police in Budva, where the main goal was to reveal the activities related to gender equality from each country and the exchange of knowledge for the advancement of gender equality within law enforcement bodies. The President of AWKP Major Teuta Nimani, also presented the work, successes and activity of the association as an excellent example related to gender equality.
This visit was carried out with the support of the OSCE mission in Kosovo.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë