Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës ka përmbyllur ligjëratën gjashtë ditore për zyrtarët policore të cilat do të nënshtrohen procesit të gradimit për gradën rreshter, duke ju ofruar mundësi të gjitha grave police që kanë të drejtën e aplikimit në këtë proces

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës ka përmbyllur ligjëratën gjashtë ditore për zyrtarët policore të cilat do të nënshtrohen procesit të gradimit për gradën rreshter, duke ju ofruar mundësi të gjitha grave police që kanë të drejtën e aplikimit në këtë proces.

Realizimi i këtyre ligjëratave është bërë me përkrahjen i INL/Ambasadës Amerikane në Prishtinë dhe Divizionit të Trajnimeve të PK-së.

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës vazhdon të jetë e përkushtuar në realizimin e objektivave të saj që përmes aktiviteteve të fuqizoj rolin dhe pozitën e gruas në Policinë e Kosovës duke ju ofruar trajnime, seminare, konferenca, vizita studimore dhe punëtori të ndryshme, drejtë zhvillimit të vazhdueshëm profesional për të gjitha gratë në Policinë e Kosovës.

The Women Association of Kosovo Police has concluded a six-day lecture for police officers who will go through the promotion process for the rank sergeant, while offering opportunities to all women police officers who have the right to apply in this process.

These lectures were conducted with the support of the INL / US Embassy in Pristina and the KP Training Division.

The Women Association of Kosovo Police continues to be committed to achieving its objectives to strengthen the role and position of women in the Kosovo Police through activities by offering trainings, seminars, conferences, study visits and various workshops, towards Continuing development professionalism for all women in the Kosovo Police.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 26 qershor 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë