Shoqata e Grave e Policisë së Kosoves me përkrahjen e INL Ambasada Amerikane në Prishtinë

Shoqata e Grave e Policisë së Kosoves me përkrahjen e INL Ambasada Amerikane në Prishtinë dhe përkrahjen e vazhdueshme të Drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Kosovës është duke marrë pjesë në konferencën ndërkombtare të grave Police IAWP e cila është duke u zhvilluar në Auckland Zelanden e Re në mesin e 75 shteteve pjesemarrese.
Konferenca në fjalë do te vazhdon deri me daten 21 shtator 2023.


The Police Women’s Association of Kosovo with the support of INL, the American Embassy in Pristina and the continuous support of the Director General of the Police of Kosovo is participating in the international conference of Police Women IAWP which is being held in Auckland, New Zealand in among the 75 participating states.
The said conference will continue until September 21, 2023.


Udruženje žena policajaca Kosova uz podršku INL, Američke ambasade u Prištini i kontinuiranu podršku generalnog direktora Policije Kosova učestvuje na međunarodnoj konferenciji žena policajaca IAWP koja se održava u Oklandu, Novi Zeland među 75 zemalja učesnica.
Navedena konferencija će se nastaviti do 21. septembra 2023. godine.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë