Shoqata e Grave e Policisë së Kosoves me përkrahjen e INL Ambasada Amerikane në Prishtinë

Shoqata e Grave e Policisë së Kosoves me përkrahjen e INL Ambasada Amerikane në Prishtinë dhe përkrahjen e vazhdueshme të Drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Kosovës është duke marrë pjesë në konferencën ndërkombtare të grave Police IAWP e cila është duke u zhvilluar në Auckland Zelanden e Re në mesin e 75 shteteve pjesemarrese.
Konferenca në fjalë do te vazhdon deri me daten 21 shtator 2023.


The Police Women’s Association of Kosovo with the support of INL, the American Embassy in Pristina and the continuous support of the Director General of the Police of Kosovo is participating in the international conference of Police Women IAWP which is being held in Auckland, New Zealand in among the 75 participating states.
The said conference will continue until September 21, 2023.


Udruženje žena policajaca Kosova uz podršku INL, Američke ambasade u Prištini i kontinuiranu podršku generalnog direktora Policije Kosova učestvuje na međunarodnoj konferenciji žena policajaca IAWP koja se održava u Oklandu, Novi Zeland među 75 zemalja učesnica.
Navedena konferencija će se nastaviti do 21. septembra 2023. godine.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë