Anëtarët e Shoqatës së Grave të Policisë së Kosovës sot, me darë 19 dhjetor 2023, kanë marr pjesë në Konferencën për Çështjet Gjinore

Anëtarët e Shoqatës së Grave të Policisë së Kosovës sot, me darë 19 dhjetor 2023, kanë marr pjesë në Konferencën për Çështjet Gjinore, Paqe dhe Siguri, ku fokus primar ka qenë Integrimin gjinor në Sektorin e Sigurisë në Kosovë.
Konferenca në fjalë synim ka pasur thellimin e njohuriive dhe diskutime në lidhje me barazinë gjinore në sektorin e sigurisë, veçanërisht duke adresuar sfidat me të cilat ballafaqohen gratë në Policinë e Kosovës dhe Forcën e Sigurisë së Kosovës, ku antaret e SHGPK- së kanë qenë pjesë e paneleve dhe diskutimeve.
Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) ka prezantuar dy punime novatore kërkimore gjatë konferencës, të përqendruara në integrimin gjinor në kuadër të Policisë së Kosovës dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës.
Këto dokumente, kane qëllimi të ndajmë njohuri të thella për nxitjen e gjithëpërfshirës, përmirësimin e mekanizmave të raportimit dhe avancimin e diversitetit gjinor brenda sektorit të sigurisë në Kosovë.


Members of the Kosovo Police Women’s Association today, on December 19, 2023, participated in the Conference on Gender Issues, Peace and Security, where the primary focus was gender integration in the Security Sector in Kosovo.
The aim of the above mentioned conference was to deepen the knowledge and discussions regarding gender equality in the security sector, especially addressing the challenges faced by women in the Kosovo Police and the Kosovo Security Force, where the members of the AWKP have been a part of panels and discussions.
The Kosovo Center for Security Studies (KCSS) has presented two innovative research papers during the conference, focused on gender integration within the Kosovo Police and the Kosovo Security Force.
These documents aim to share deep knowledge for promoting inclusiveness, improving reporting mechanisms and advancing gender diversity within the security sector in Kosovo.


Članice Udruženja Žena Policije Kosova danas, 19. decembra 2023. godine, učestvovale su na Konferenciji o rodnim pitanjima, miru i bezbednosti, na kojoj je primarni fokus bila rodna integracija u sektoru bezbednosti na Kosovu.
Cilj pomenute konferencije bio je da produbi znanja i diskusije u vezi as rodnom ravnopravnosti u sektoru bezbednosti, a posebno se bavi izazovima sa kojima se suočavaju žene u Policiji Kosova i Kosovskim bezbednosnim snagama, gde su članice UŽPK-a bile deo panela I diskusije.
Kosovski Centar za Bezbednosne Studije (KCSS) je tokom konferencije predstavio dva inovativna istraživačka rada, fokusirana na rodnu integraciju u Policiji Kosova i Kosovskim bezbednosnim snagama.
Ovi dokumenti imaju za cilj da podele duboko znanje za promovisanje inkluzivnosti, poboljšanje mehanizama izveštavanja i unapređenje rodne raznolikosti u sektoru bezbednosti na Kosovu.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë