Dhuna në familje pë menaxherët e linjës së parë në Policinë e Kosovës

Me datën 11 dhjetor 2019, SHGPK-ja, me përkrahjen e INL- Ambasadës Amerikane në Prishtinë dhe me mbështetjen e Divizionit të Trajnimeve të Policisë së Kosovës ka mbajtur punëtorinë “Dhuna në familje pë menaxherët e linjës së parë në Policinë e Kosovës “.

Në këtë punëtori kanë qenë 18 pjesëmarrës nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës ku pjesëmarrësit kanë përfituar njohuri të reja që i shërbejnë ngritjes së nivelit profesional dhe trajtimit të rasteve të dhunës në familje.

____

On December 11, 2019, the AWKP with the support of the INL-US Embassy in Pristina and with the support of the Kosovo Police Training Division, held a workshop on “Domestic Violence for Front-Line Managers in the Kosovo Police”.

In this workshop there were 18 participants from different regions of Kosovo Police where participants gained new knowledge that serves to raise professional level and handle cases of domestic violence.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë