Sfidat mbi mbrojtjen e informatorëve

Me datën 04 dhjetor 2019, SHGPK-ja, me përkrahjen e INL- Ambasadës Amerikane në Prishtinë dhe me mbështetjen e Divizionit të Trajnimeve të Policisë së Kosovës ka mbajtur punëtorinë me temën “Sfidat mbi mbrojtjen e informatorëve “.

Në këtë trajnim kanë qenë 21 pjesëmarrës nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës ku pjesëmarrësit kanë përfituar njohuri të reja që i shërbejnë ngritjes së nivelit profesional dhe trajtimit të sfidave rreth informatorëve .

—–

On 4th of Decembar 2019, the KPSP, with the support of the INL-US Embassy in Pristina and with the support of the Kosovo Police Training Division, held a workshop on “Challenges on protecting the Informers”.In this training there were 21 participants from different regions of Kosovo Police where participants gained new knowledge that serves to raise professional level on treating the challenges about Informers.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë