hoqata e Grave në Policinë e Kosovës me mbështetjen e PK-së dhe OSBE-së, nga 23-25 ​​mars 2022 kanë punuar në rishikimin të Strategjisë Zhvillimore 2019-2021, si dhe në hartimin e Strategjisë Zhvillimore dhe Planit të Veprimit 2022-2024

hoqata e Grave në Policinë e Kosovës me mbështetjen e PK-së dhe OSBE-së, nga 23-25 ​​mars 2022 kanë punuar në rishikimin të Strategjisë Zhvillimore 2019-2021, si dhe në hartimin e Strategjisë Zhvillimore dhe Planit të Veprimit 2022-2024.

Punëtoria u drejtua nga kryetarja e SHGPK Znj.Teuta Nimani dhe anëtarë të grupit të punës, të cilët raportuan për punën dhe arritjet e tyre, si dhe sfidat me të cilat u përballën si rezultat i pandemisë.

Bazuar në këto, grupi i punës prezantoi objektiva të reja strategjike dhe specifike, të cilat do t’i mundësojnë SHGPK-së të promovojë më tej rolin e grave në polici .

The Association of Women in the Kosovo Police with the support of the KP and the OSCE, from 23-25 ​​March 2022 have worked on the review of the Development Strategy 2019-2021, as well as the drafting of the Development Strategy and Action Plan 2022-2024.

The workshop was led by AWKP President Ms. Teuta Nimani and members of the working group, who reported on their work and achievements, as well as the challenges they faced as a result of the pandemic.

Based on these, the working group introduced new strategic and specific objectives, which will enable the AWKP to further promote the role of women in policing.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë