Vlerësimi i rrezikut për rastet e dhunës në familje

Me datë 14 Shkurt 2019, SHGPK-së mbështetur nga Ambasada Norvegjeze dhe ne koordinim me Divizionit të Trajnimeve, është duke e mbajtur trajnimin një ditorë me temë: “Vlerësimi i rrezikut për rastet e dhunës ne familje”.

Ne trajnim marrin pjesë hetuesit e rasteve të dhunës në familje, qëllimi i trajnimit është ngritja e kapaciteteve në trajtimin e këtyre rasteve si dhe zbatimi i Proceduarve Standarde të Veprimit, ku njëra nga këto detyra është edhe vlerësimi rrezikut nga Policia për rastet e dhunës ne familje. Po ashtu, ky trajnim është përmbushja e aktiviteteve nga Policia bazuar nga Strategjia Kombëtare për mbrojtje nga dhuna në familje.

—-

Risk assessment for domestic violence case

On the 14th of February 2019 ,a one-day training on Risk Assessment for Domestic Violence cases, supported by the Norwegian Embassy in coordination with the Training Division is being held .

The training involves the investigators of cases of domestic violence. The purpose of the training is capacity building in dealing with these cases and the implementation of the Standard Operation Procedures,one of the tasks is the Police Risk Assessment for Domestic Violence cases. Likewise, this training is the fulfillment of police activities based on the National Strategy for Protection from Domestic Violence.

All reactions:

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë