Perspektiva e zhvillimit të karrierës së grave në polici

Me datë 26 Nëntor 2019 SHGPK-ja me përkrahjen e Ambasades Amerikane në Prishtinë ( Programi INL) dhe me mbështetjen e Divizionit të Trajnimeve të Policisë së Kosovës ka mbajtur trajnimin :

“Perspektiva e zhvillimit të karrierës së grave në polici”.

Në këtë trajnim kanë marrë pjesë gjithsejtë 20 pjesmarrës nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës ku nga trajnimi në fjalë kanë përfituar njohuri të reja që I shërbejnë ngritjes së nivelit profesional në kuadër të detyrave dhe autorizimeve policore.

——

On November 26, 2019 AWKP, with the support of the US Embassy in Pristina (INL Program) and with the support of the Kosovo Police Training Division, held the training:

“Perspective of the career development of women in the police”.

This training was attended by 20 participants from different regions of the Kosovo Police where the participants from this trainig have gained new knowledge that serves to raise professional level within police duties and authorizations.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë