Rishikim i Strategjisë dhe Plani i Veprimit 2022-2024

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës me mbështetje të misionit të OSBE-së në Kosovë ka mbajtur punëtorinë dy ditore për Rishikim të Strategjisë dhe Plani i Veprimit 2022-2024.
Gjatë rishkimit u raportua për përmbushjen e objektive strategjikë dhe specifik të cilat kontribojnë në fuqizimin e gruas në Policinë e Kosovës.
Të pranishëm në takim ishin antartët e Bordit Drejtues të ShGPK-së dhe përfaqësuesja e misionit të OSBE-së.


The Women Association of Kosovo Police, with the support of the OSCE mission in Kosovo, has held a two-day workshop for Review Strategy and Action Plan 2022-2024.
During the review, it was reported on the fulfillment of strategic and specific objectives that contribute to the empowerment of women in the Kosovo Police.
Present at the workshop were the members of the Steering Board of AWKP and the representative of the OSCE mission.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë