SFIDAT NË LIDERSHIP DHE MENAXHMENT

Me datën 20.11.2019, SHGPK me përkrahjen e INL- Ambasades Amerikane në Prishtinë dhe me mbështetjen e Divizionit të Trajnimeve të Policisë së Kosovës ka mbajtur trajnimin me temën “Sfidat në Lidership dhe Menaxhment “.

Në këtë trajnim kanë marrë pjesë 20 pjesmarrës nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës ku pjesmarrësit kanë përfituar njohuri të reja që I shërbejnë ngritjes së nivelit profesional në kuadër të detyrave dhe autorizimeve policore.

—-

​LEADERSHIP AND MANAGEMENT CHALLENGES

On November 20, 2019 AWKP, with the support of INL – the US Embassy in Pristina and with the support of the Kosovo Police Training Division, held the training with the topic “Leadership and Management Challenges”.

This training was attended by 20 participants from different regions of the Kosovo Police where the participants gained new knowledge that serves to raise professional level within police duties and authorizations.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë